Bath
Lumo

Photo Bath Lumo, grey-blue / white
  • Photo Bath Lumo, grey-blue / white
  • Photo Bath Lumo, white
  • Photo Bath Lumo, grey / white

Description

Fronts

  • Photo Bath Lumo, Front whitewhite
  • Photo Bath Lumo, Front greygrey
  • Photo Bath Lumo, Front grey-bluegrey-blue

Case Colours

  • Photo Bath Lumo, Case Colours whitewhite

Prospect